خلاصه دانشها

دانشمندی در بیابان به چوپانی رسید و به او گفت: چرا به جای تحصیل علم، چوپانی میکنی؟????
چوپان در جواب گفت: آنچه خلاصه دانشهاست یاد گرفته ام???? دانشمند گفت: خلاصه دانشها چیست ؟????
چوپان گفت: پنج چیز است:????
تا راست تمام نشده، دروغ نگویم
تامالِ حلال تمام نشده، حرام نخورم????
تا از عیب و گناه خود پاک نگردم، عیب مردم نگویم????
تا روزیِ خدا تمام نشده، به درِ خانهٔ غیر نروم????
تا قدم به بهشت نگذاشته ام، از هوای نفس و شیطان، غافل نباشم????
دانشمند گفت: حقا که تمام علوم را دریافته ای، براستی هر کس این پنج خصلت را داشته باشد از آب حقیقت علم و حکمت سیراب شده است!????

/ 0 نظر / 47 بازدید