نیایش، در طلب خیر

خدایا از تو می‏خواهم که به دانائیت خیر را  برایم بگزینى.

پس بر محمد و آلش رحمت فرست،

 به خیر حکم فرماى، 

و ما را به حکمت اختیار خود ملهم ساز،

و آن را براى ما وسیله رضاء به قضاء و تسلیم به حکم خود قرار ده.

و به این وسیله پریشانى شک و تردید را از ما  دور ساز،

و ما را به یقین مخلصین تأیید فرماى،

و به خویشتن وا مگذار،

که از معرفت آنچه براى ما برگزیده‏اى فرو مانیم،

تا آنجا که قدر ترا سبک شماریم، 

و مورد رضاى ترا مکروه داریم،

و به چیزى که از حسن عاقبت دورتر و به خلاف  عافیت نزدیکتر است متمایل شویم.

 آنچه را از قضاى خود که ما از آن اکراه  داریم پیش ما محبوب ساز.

و آنچه را از حکم تو که دشوار می‏پنداریم بر ما  آسان کن

و ما را به گردن نهادن مشیتى که بر ما وارد ساخته‏اى ملهم ساز.

 تا  تأخیر آنچه را تعجیل فرموده ‏اى، و تعجیل آنچه را به تأخیر افکنده‏ اى، دوست  نداریم،

 و آنچه را تو دوست دارى مکروه نشماریم و آنچه را مکروه دارى بر  نگزینیم.

 و کار ما را به آنچه فرجامش پسندیده ‏تر و  بهتر است پایان بخش 

زیرا که تو عطایاى نفیس می‏دهى.

و نعمتهاى بزرگ می‏بخشى،

و تو بر هر کار  قدرت بی ‏پایان دارى.

صحیفه سجادیه

/ 0 نظر / 19 بازدید