نقشه دنیا

پدری داشت روزنامه میخوند بچه گفت: بابا بیا بازی!
بابا که حوصله بازی نداشت ی تیکه از روزنامه رو ک نقشه دنیا بود
رو تیکه تیکه کرد وگفت فرض کن این  پازله...! درستش کن!
 چند دقیقه بعد بچه درستش کرد, پدر، باتعجب پرسید: توکه نقشه دنیا رو بلد نیستی چطور درستش کردی؟!
 بچه گفت: ادمای پشت روزنامه رو  درست کردم …دنیا خودش درست شد

آدمای دنیا که درست بشن...  دنیا هم درست میشه   .

/ 0 نظر / 27 بازدید