ببخشید

دیگران را ببخشید

تهمت ها،خیانت و بی ادبی
 
نشانه عدم بلوغ روحی انسان هاست
 
شما انسان رسیده باشید
 
با سبکبالی و بدون قضاوت یا سرزنش و بدون ناراحتی

از کنار این ها رد شوید و گذشت کنید.

/ 0 نظر / 25 بازدید