معجزه هیچگاه خبر نمیکند

همان لحضه هایی که از آسمان آرزوهایت در حال سقوط هستی 
همان لحظه هایی که زلزله های زندگیت، آجر آجر، دلت را ویران میکنند
همان لحظه هایی که در میان هفت میلیارد نفر این دنیا احساس میکنی تنهاترینی
" امید نام دیگر خودش است" 
لطفا با احتیاط ناامید شوید 
معجزه اش هیچگاه خبر نمیکند.

/ 0 نظر / 28 بازدید