نتیجه اعمال در سرنوشت انسان

شیخ رجبعلی خیاط می فرمود:

در بازار بودم ،اندیشه ی مکروهی در ذهنم گذشت

بلافاصله استغفار کردم و به راهم ادامه دادم

قدری جلوتر شترهایی قطار وار از کنارم می گذشتند

ناگاه یکی از شترها لگدی انداخت که اگر خود را

کنار نمی کشیدم ،خطرناک بود

به مسجد رفتم و فکر می کردم همه چیز حساب دارد!

این لگد شتر چه بود!

در عالم معنا گفتند:

"شیخ رجبعلی! آن لگد نتیجه ی آن فکری بود که کردی"

گفتم: اما من که خطایی انجام ندادم!

گفتند: لگد شتر هم که به تو نخورد!

هیچ اتفاقی در این دنیا تصادفی نیست

همه چیز حساب و کتاب دارد...

/ 0 نظر / 30 بازدید