خوش باش

خوش باش که هر که راز داند
داند که خوشی خوشی کشاند
شیرین چو شکر تو باش شاکر
شاکر هر دم شکر ستاند
دیوان شمس مولوی
/ 0 نظر / 22 بازدید