راز موفقیت

راز موفقیت در چهار کلمه خلاصه می شود :

اول فکر کردن است؛ به ارزشهایی که میخواهی بر اساس آنها زندگی کنی، فکر کن

دوم باور کردن است؛ خود را باور کن و بر اساس
آنچه فکر کرده ای، عمل کن تا به ارزشهایی که در سر داری برسی

سوم آرزو کردن است؛ آرزوی چیزی را بکن که بر اساس باورهایت نسبت به خود و ارزشهایی که در سر داری باشد

چهارم جرأت کردن است ؛ جرأت کن آرزوهایت
را بر آورده کنی، آرزوهایی بر اساس باورها و
ارزشهایی که در سر داری

⭕️فکر کن
⭕️باور کن
⭕️ آرزو کن
⭕️جرأت کن

/ 0 نظر / 144 بازدید