مثبت اندیشی

هر شغل و حرفه ای که دارید و از هر راهی ک امرار معاش میکنید

در هنگام کار  کردن این جمله را تکرار کنید

خدا با من است و با من حرف میزند

من خودم را  به او و عقل و درایت او میسپارم تا مرا راهنمایی کند.

حریفان و رقیبان خود را از وجود خویش جدا مپندارید

 این حریفان چیزی نیستند  جز ترس و خرافات موهومات غلط و کج اندیشیها

جهل کینه خصومت ورزی و حسادت و  محکوم ساختن خود است.

دشمنان واقعی هرکس افکار منفی اوست .

/ 0 نظر / 24 بازدید