ببخشید

و کدامین ثروت است که محفوظ بدارید تا ابد؟

آنچه امروز شما راست ، یک روز به دیگری سپرده شود.

پس امروز به دست خویش عطا کنید ،

باشد که شهد گوارای سخاوت ،

نصیب شما گردد ، نه مرده ریگی وارثانتان.

جبران خلیل جبران


/ 0 نظر / 21 بازدید